Venture Capital

- První úrovní je počáteční financování, při kterém jsou společnosti poskytovány malé částky kapitálu pro počáteční studie proveditelnosti produktu, vývoj, průzkum trhu, upřesňování strategií a další předběžné analýzy.

- Další úrovní financování je počáteční nebo rané financování, které obecně slouží k dokončení vývoje produktu, náboru manažerského týmu, upřesnění dlouhodobého obchodního plánu a zahájení marketingového úsilí. Financování společností na počátku jejich růstu a rozvoje je velmi obtížné, protože tyto společnosti jsou vystaveny nejvyššímu riziku selhání. Investoři rizikového kapitálu nyní obvykle investují do společností v pozdější fázi s větším důrazem na schopnost společnosti generovat stálý příjem a návratnost investorům.

- Financování první fáze obvykle financuje první fázi výroby, marketingu a prodeje v plném rozsahu. V této fázi je kompletní manažérský tým, včetně finančního ředitele nebo ředitele prodeje a marketingu.

- Financování druhé fáze je obvykle pro společnost, která zahájila výrobu a distribuci a vytvořila zásoby, smlouvy a má pohledávky, ale potřebuje provozní kapitál k podpoře rozvoje.

- Financování třetí fáze je obvykle pro společnost, která již funguje se ziskem, ale potřebuje kapitál na výzkum a vývoj nových produktů, rozšíření svých fyzických zařízení nebo výrazné zvýšení prodejního a marketingového úsilí.

- A konečně, v překlenovacím financování poskytují investoři venture capital kapitál společnosti, která očekává, že v příštích dvanácti měsících vstoupí na burzu, ale k překlenutí mezery potřebuje další provozní kapitál. Firmy rovněž zváží poskytnutí kapitálu na financování fúzí a akvizic, společných podniků, pákového řízení, odkupů nebo rekapitalizaci, snahy přejít do soukromého vlastnictví nebo jiných druhů transakcí, pokud návratnost investice splňuje jejich kritéria.

Do čeho investuje Venture Capital

Tým

- Umí se přizpůsobit 

- Zná konkurenci 

- Umí řídit rychlý růst

- Umí řídit lídra v oboru

- Má relevantní zázemí a zkušenosti v oboru 

- Má finanční závazek vůči společnosti, ne pouze vlastní kapitál

- Je silný s prokázanými zkušenostmi v oboru, pokud společnost není start-up nebo počáteční investice

Produkt / služba

- Skutečný a fungující

- Jedineční

- Vlastnicky

- Splňuje dobře definovanou potřebu na trhu 

- Ukazuje potenciál pro expanzi produktu, aby společnost nebyla s jedním produktem 

- Zdůrazňuje použitelnost 

- Řeší problém nebo výrazně vylepšuje proces 

- Je pro hromadnou výrobu s potenciálem pro snížení nákladů

Trh

- Má stávající zákazníky a potenciál pro mnoho dalších

 - Rychlý růst (25 % až 45 % ročně) 

- Je zajímavý svou velikosti

- Ukazuje, kde a jak si na trhu firma vede 

- Firma má potenciál stát se lídrem na trhu 

- Potřeba nastínit jakékoli bariéry ke vstupu

Obchodní plán

- Má celý příběh, ne pouze jednu kapitolu 

- Propaguje společnost, nejen produkt 

- Je přesvědčiví 

- Ukazuje potenciál pro rychlý růst a znalost svého odvětví, zejména konkurence a tržní vize 

- Zahrnuje cíle pro měření výkonu

- Ukazuje, jak dosáhnout nebo překonat cíle 

Zaměřte se na všechny klíčové oblasti Detailní projekce a předpoklady; buďte realističtí Poslouží jako prodejní doklad Zahrňte silné a dobře napsané shrnutí Ukažte nadšení a barvu Ukažte vynikající míru návratnosti (minimálně 30 % až 40 % ročně) s jasnou strategií odchodu

Otázky investorů Venture Capital

Podnikatelský plán

- Jak jedinečné nebo chráněné jsou produkty nebo služby společnosti?

- Jak skutečné jsou předpoklady – finanční nebo strategické – které podporují základ budoucího úspěchu?

- Kdo jsou první zákazníci? Jak se při výběru rozhodují? Proč chtějí to, co poskytujete?

- Jsou v různých distribučních řetězcích dostatečné marže?

- Jak se produkt / služba dostane k zákazníkovi? Jaké výzvy na této cestě existují? 

- Prodáváte váš sen? Dokáže současný manažerský tým plán realizovat?

- Jaké jsou potenciální výhody? Je to malý podnik nebo rostoucí podnik?

Manažerský tým

- Jaké jsou znalosti, dovednosti a schopnosti každého člena týmu? 

- Jak je tato zkušenost relevantní pro navrhovaný podnikatelský plán nebo projekt? 

- Jak jsou rizika a problémy identifikovány, řízeny a eliminovány členy manažerského týmu? 

- Do jaké míry každý člen manažerského týmu vykazuje určité podnikatelské osobnostní rysy, jako je sebevědomí, vůdčí schopnosti, houževnatost, elán a neomezená energie?

Produkty / služby

- V jaké fázi vývoje jsou produkty / služby? Jaká je konkrétní identifikovaná příležitost? Jak dlouho zůstane tato příležitost dostupná? Jaké kroky jsou nutné k využití této příležitosti? 

- Do jaké míry jsou produkty / služby jedinečné, inovativní a chráněné? Jaké kroky jsou podniknuté na ochranu těchto jedinečných funkcí? 

- Do jaké míry je kontrolován způsob výroby produktů / poskytování služeb? Existuje závislost na klíčovém dodavateli či poskytovateli licence? 

- Do jaké míry představují produkty / služby technologický průlom, nebo jsou technicky nenáročné, s menším rizikem zastarání?

Trhy

- Jaká je fáze životního cyklu daného odvětví? 

- Jaká je velikost a předpokládaná míra růstu cíleného trhu? 

- Jaké marketingové, prodejní a distribuční metody budou použité pro uvedení produktů / služeb na trh? 

- Jaké jsou silné a slabé stránky každého z přímých, nepřímých a předpokládaných konkurentů? 

- Bude vývoj produktů / služeb vytvářet nové trhy? Pokud ano, jaké jsou překážky vstupu do těchto odvětví?

- Jaké jsou vlastnosti typického spotřebitele produktů / služeb společnosti? 

Návratnost investice

- Jaké je současné a předpokládané ohodnocení a výkonnost z hlediska tržeb, výnosů a dividend? Do jaké míry jsou podložené tyto rozpočty a projekce? Není přeceněná nebo podceněná výše kapitálu, který bude zapotřebí? 

- Kolik finančních prostředků a času majitelé a manažeři již investovali? O kolik více času a finančních prostředků jsou ochotni vynaložit, než dosáhnou návratnosti svých osobních investic? Jak dobře jsou spravovány vlastní současný majetek a zdroje?

- Kolik kapitálu bude zapotřebí, jak v současné době, tak v budoucnu, aby se uskutečnili obchodní plány? Lze tento kapitál investovat po etapách, vázaný na výkonnost firmy, nebo je kapitál potřebný najednou? Jaké druhy cenných papírů jsou nabízeny? Do jaké míry bude pro splnění těchto cílů růstu nutné další financování? 

- Jaká je předpokládaná návratnost navrhované investice? Jak bude tento předpokládaný výnos ovlivněn, pokud nebudou splněné obchodní plány nebo finanční projekce? Jakou ochranu, nápravná opatření a výstupní strategii budou mít investoři k dispozici, v případě nepříznivého vývoje?

Ostatní

- Může Venture Capital přidat této společnosti jinou hodnotu nad rámec finančních prostředků? 

- Kdo další věří v budoucí úspěchy skvělé společnosti (jako například uznávaní andělský investoři, kteří jsou již akcionáři, důvěryhodný zdroj, který společnost doporučuje, zákaznické reference, osvědčené zkušenosti, znalecké posudky trhu / technologie)? 

- Má být investice do této dohody individuální, nebo by měl být vybudován syndikát, aby se zmírnilo a sdílelo riziko a také využil soubor doplňkových dovedností a odborných znalostí v oboru?

- Má zakládající podnikatel a tým skutečně vytrvalost, kreativitu, energii, vizi, vášeň a zaměření na realizaci obchodního modelu? Orientuje se tým na měřitelné výsledky a obchodní prozíravost a mezilidské / vůdcovské dovednosti k dosažení těchto cílů? 

- Je trh dostatečně velký na to, aby udržel plány růstu společnosti ve světle stávajících a potenciálních soutěží? Jaká je současná velikost, síla a tržní podíl těchto konkurentů? Jak silní (a ochotni zaplatit) jsou cíloví zákazníci? 

- Jaká je strategie, herní plán a rozpočet společnosti na marketing, reklamu a vztahy s veřejností? Vyvinula strategii čistého brandingu? Dává strategie smysl vzhledem k aktuální situaci na trhu? 

- Obklopila se společnost špičkovými a vysoce uznávanými profesionálními poskytovateli služeb, členy představenstva, členy poradního sboru a dalšími, kteří mají na dlouhodobém úspěchu společnosti vlastní zájem?

NEZÁVAZNĚ POPTAT VENTURE CAPITAL